top of page

รายละเอียดการติดต่อ

โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์

 

59 ถ.พระร่วง

เมืองพิษณุโลก

65000 ประเทศไทย

 

โทรศัพท์:  +66 55 248 333
โทรสาร: +66 55 248 987

 

อีเมล: rsvn@tgrhotel.com

bottom of page